ระเบียบข้อบังคับ ด้านทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      คลิกเพื่อดูข้อมูล : 

                27.1 ข้อบังคับ
                           27.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
                           27.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔)
                           27.1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
                           27.1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗)
                           27.1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙)
                           27.1.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
                           27.1.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
                           27.1.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑)
                           27.1.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
                          27.1.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
                           27.1.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑
                           27.1.12 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล2554
                           27.1.13 ข้ออบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

                27.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
                          27.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
                          27.2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
                          27.2.3 แนวปฏิบัตการจัดทำข้อตกลงและการประเมิน 2566

                27.3 การพัฒนาบุคลากร 
                           27.3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 

                27.4 การสร้างขวัญและกำลังใจ 
                          27.4.1 ข้อบังคับเกียรติบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
                          27.4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553-update
                          27.4.3 ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)พ.ศ.2551
                          27.4.4 ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3)พ.ศ.2554
                          27.4.5 ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4)พ.ศ.2562
                           27.4.6 ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
                           27.4.7 ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบันที่5)2564
                           27.4.8 ประกาศบุคลากรดีเด่น 2565
                           27.4.9 ประกาศหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนแก่ ลูกจ้างชั่วคราว 2565
                           27.4.10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดพวงหรีดเพื่อวางเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2556
                           27.4.11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในศูนย์สัตว์ทดลอแห่งชาติ พ.ศ.2563

                27.5 ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 
                          27.5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ 2557
                          27.5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
                          27.5.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 2554
                          27.5.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 2556

                27.6 ประกาศสรรหา 
                          27.6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
                          27.6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
                          27.6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
                          27.6.4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      คลิกเพื่อดูข้อมูล : 

                  28.1  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://nlac.mahidol.ac.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

บันทึก