งานสนับสนุนทั่วไป

งานสนับสนุนทั่วไป ประกอบด้วยหน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยคลัง หน่วยพัสดุ หน่วยทรัพยากรบุคคล หน่วยสารบรรณ หน่วยโสตทัศนศึกษา หน่วยซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่ และหน่วยวิศกรรม

นายสมบูรณ์ มาตรศรี

หัวหน้างานสนับสนุนทั่วไป
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
 • อีเมล : somboon.mar@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 106

หน่วยคลัง

นางสาวกมลเนตร เจริญเอม

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • การศึกษา : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
 • อีเมล : khamolnate.khu@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 107, 02-4410175

นางธีรนุช เปรมปรีดิ์

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • การศึกษา : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
 • อีเมล : teeranuch.pre@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 107, 02-4410175

นางสาวสุพิชฌาย์ ปุ๋ยรักษา

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • การศึกษา : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
 • อีเมล : supitcha.puy@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 107

หน่วยพัสดุ

นางพัชรินทร์ สายขุน

 • นักวิชาการพัสดุ
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • อีเมล : patcharin.noo@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 105, 108

นางสาววรกมลวรรณ สุวรรณน้อย

 • นักวิชาการพัสดุ
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • อีเมล : vorakamonwan.suw@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 105, 108

นางสาวทอฝัน อิศรเมธางกูร

 • นักวิชาการพัสดุ
 • การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศาสนศึกษา)
 • อีเมล : torfun.isa@mahidol.ac.th
 • โทร. : 02-4419342 ต่อ 105, 108

หน่วยทรัพยากรบุคคล

นางสาวอรทัย การะเวก

 • นักทรัพยากรบุคคล
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 • อีเมล : orathai.kar@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 103

นางสาวลัดดา ชัยยะ

 • นักทรัพยากรบุคคล
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 • อีเมล : ladda.chi@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 103

หน่วยสารบรรณ

นางสาวกัลยากร สุขสวัสดิ์

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : บริหารธุกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • อีเมล : kanyakorn.suk@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 100

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายสมบูรณ์ มาตรศรี

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
 • อีเมล : somboon.mar@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 106

หน่วยซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่

นายสุรศักดิ์ แก้วพึ่งทรัพย์

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
 • อีเมล : surasak.kae@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 139

นายชนะการ สมุทจิต

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
 • อีเมล : chanakran.sam@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 139

นายยศ แพสวัสดิ์

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : yote.pha@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 139

หน่วยวิศวกรรม

นายวิริยะ ไชยแสงราช

 • วิศวกร
 • การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อีเมล : wiriya.cha@mahidol.ac.th
 • โทร. :02-4419342 ต่อ 125