บทบาทหน้าที่ ของสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง

           สัตวแพทย์สัตว์ทดลอง มีหน้าที่หลักในการดูแลและส่งเสริมให้สัตว์ทดลองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและให้การดูแลทางคลินิกแก่สัตว์ทดลอง รวมทั้งควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ Guide for the care and use of laboratory animals โดยสัตวแพทย์สัตว์ทดลองจะต้องรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ดังนี้

            1. การตรวจสุขภาพสัตว์ทดลอง วินิจฉัย รักษา และควบคุมโรค การให้คำแนะนำต่างๆ รวมทั้งการทำหัตถการแบบพิเศษ
            2. การป้องกันโรคและชีวนิรภัยสำหรับสัตว์
            3. การจัดหาและขนส่งสัตว์ทดลอง
            4. การการุณยฆาต (Euthanasia)
            5. สภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยง งานวิจัย และส่วนสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
            6. การวางยาสลบและการผ่าตัดสัตว์ทดลอง
            7. สวัสดิภาพสัตว์
            8. การพัฒนาสัตว์ต้นแบบ และ จุลศัลยกรรม
            9. การฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านสัตว์ทดลองและโรคสัตว์สู่คนแก่พนักงาน
           10. วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม หรือครู/ผู้ฝึกสอน (ร่วมกับศูนย์ฯ หรือ หน่วยจัดอบรมวิชาการ)
           11. Principal investigator; PI, นักวิจัย หรือ สัตวแพทย์สัตว์ทดลอง (Attending Veterinarian; AV)