การยกเลิกสินค้า

ข้อกำหนด ในการยกเลิกสินค้า พิจารณาตามชนิดสินค้า ดังนี้

ชีววัตถุ

ต้องแจ้งเข้ามาก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้า 2 สัปดาห์ จะสามารถยกเลิกได้และไม่ต้องชำระเงิน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์ทดลอง

ต้องแจ้งเข้ามาก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้า 2 สัปดาห์ จะสามารถยกเลิกได้และไม่ต้องชำระเงิน

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า, การบริการวิชาการ, การบริการ และบรรจุภัณฑ์

ประเภทสินค้า หัวข้อร้องเรียน เงื่อนไข/หลักเกณฑ์
1.สัตว์ทดลอง สุขภาพสัตว์และคุณลักษณะของสัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  1. ส่งสินค้า ทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
  2. กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาหลังจาก 24 ชั่วโมง ที่รับสินค้าแต่ไม่เกิน 7 วัน ศูนย์ฯ จะพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุ โดยสัตวแพทย์เป็นกรณี ๆ ไป
  3. ข้อร้องเรียนนอกเหนือจาก ข้อ 1 และ 2 ศูนย์ฯ ไม่รับเป็นข้อร้องเรียน
2.ชีววัตถุ คุณภาพชีววัตถุและคุณลักษณะของชีววัตถุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น พบลิ่มเลือดหรือเม็ดเลือดแดงแตก ภายใน 3 วันหลังรับสินค้า
  1. ต้องมีการตรวจรับสินค้าโดยลูกค้า หากพบปัญหาให้แจ้งผู้ส่งสินค้าทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
  2. กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาหลังจาก 24 ชั่วโมง ที่รับสินค้าแต่ไม่เกิน 3 วัน ศูนย์ฯ จะพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุ โดยหัวหน้าสำนักงานควบคุมคุณภาพ เป็นกรณี ๆ ไป
3.การบริการวิชาการ การบริการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในใบเสนอราคา / ใบยืนยัน ต้องมีการตรวจรับรายงานการตรวจโดยลูกค้า หากพบปัญหาให้แจ้งผู้ส่งรายงานทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
4.การบริการ 4.1.กระบวนการสั่งซื้อ / การยืนยันการสั่งซื้อ / จำนวนหรือชนิดสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น
– การยืนยันล่าช้า
– ส่งสินค้าไม่ตรงตามใบยืนยันการส่งสินค้า- ไม่ส่งสินค้าตามวันที่กำหนดในใบยืนยังการส่งสินค้า
  1. ลูกค้าต้องทำการสั่งสินค้าก่อนล่วงหน้าตามตารางระยะเวลาในการสั่งสัตว์ทดลอง ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
  2. ศูนย์ฯ จะยืนยันการสั่งสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังรับใบสั่งจองสินค้า
  3. กรณีสินค้าไม่ตรงตามใบยืนยันการส่งสินค้า ให้แจ้งผู้ส่งสินค้าทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
  4. หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งหลังจากมีการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งและตกลงกันทั้งสองฝ่ายพร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2.มารยาทการบริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยทั้งกิริยา และวาจา
5.การบรรจุภัณฑ์ สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ขณะที่รับสินค้าบรรจุภัณฑ์ / หีบห่อต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการฉีกขาด หรือแตกร้าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th