งานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน

งานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน

              ภารกิจหลักของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ คือ การผลิต และให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตฐานสากล ศูนย์ฯ จึงได้มีการนำระบบมาตฐานที่มีความสอดคล้อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานผลิตสัตว์ทดลอง งานบริการ รวมทั้งงานตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองมาใช้กำกับ เป็นการพัฒนาการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในและเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักดังกล่าว

           โดยระบบมาตรฐานที่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ดำเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
                 01. ระบบมาตฐานสากล (International Standard)
                        –  ISO 9001:2015
                        –  OHSAS 18001:2007
                        –  AAALAC International
                        –  PEP
                        –  OECD GLP/GLP
                 02. ระบบมาตรฐานมหาวิทยาลัย
                        –  MUQD EdPEx
                        –  ระบบการควบคุมภายใน

ระบบมาตฐานสากล (International Standard)

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)
          เป็นระบบที่สามารถทำให้ศูนย์ฯ ผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้า และบริการ นอกจากนี้ยังทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต แก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมทั้งบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบ

            พัฒนาระบบการผลิตสัตว์ทดลอง ทำให้สัตว์ทดลองมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต แก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้

             ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย

             พัฒนาระบบการผลิตสัตว์ทดลองภายใต้
                      (1) ระบบการเลี้ยงที่สามารถส่งเสริมให้สัตว์ทดลองมีความเป็นอยู่และสวัสดิภาพที่ดีในระดับสากล และ

                     (2) การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อให้การดูแลและใช้สัตว์ทดลองตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล

             พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถเฉพาะทาง ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองและชีววัตถุ
              ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

                                    “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ

           ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ”

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007)

                   เป็นระบบที่ส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์ฯ และลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ในด้านบุคลากรและทรัพย์สิน
                    เพื่อแสดงเจตจำนงในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ฯ จึงประกาศนโยบายเพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ ดังนี้
                    ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการผลิต การบริการ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง และงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์ โดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

                  1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติเห็นสมควรให้มีผลบังคับใช้
                  2. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่เกิดจาก อัคคีภัย สารเคมี ชีวภาพ ไฟฟ้า และอันตรายอื่นใดอันจะมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและสาธารณชน
                  3. สนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International
                เป็นระบบมุ่งเน้นคุณภาพและสวัสดิภาพของทั้งสัตว์ทดลอง รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการยืนยันว่ามีการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และตามมาตรฐานในระดับสูง (Symbolized Quality) ทำให้มีผลการทดลองของผู้ใช้สัตว์มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ (Promote Scientific Validation) เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่าย และดึงดูดผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (Recruiting Tool) แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างสูงต่อจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (Accountability) มีระบบการจัดการเพื่อการทบทวนกระบวนการเลี้ยงและการใช้สัตว์ที่เหมาะสม (Confidential Peer Review)

 Performance Evaluation Program (PEP) for Diagnosic Laboratory
                เป็นโครงการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยชันสูตรของ International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองมีความ สามารถตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตว์ทดลอง เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยเป็นที่น่าเชื่อถือ เกิดความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองของประเทศไทย

OECD GLP/GLP
                    ศูนย์ฯ ดำเนินการทดสอบในสัตว์ทดลองในระยะก่อนคลินิกที่เป็นไปตามหลักการของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Good Laboratory Practice (GLP): OECD GLP หรือ GLP ภายใต้ขอบเขตการทดสอบความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง (OECD/OCDE420, OECD/OCDE423)

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก
ใบรับรอง OECD GLP   http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/GLP/CertificateNLAC2019.pdf

ระบบมาตฐานมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบ MUQD-EdPEx
                   มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558 (TQA Criteria for Performance Excellence 2557-2558) หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยการปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ) ในปีงบประมาณ 2558

 

ระบบการควบคุมภายใน
                 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย โดยศูนย์ฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk)
(2) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
(3) ด้านการเงิน (Financial Risk)
(4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk)