บริการงานวิจัยและทดสอบ

1. การบริการทดสอบตามหลักการ OECD GLP ดังนี้

  • การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (Acute oral toxicity) OECD 420, 423, 425
  • การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก (Subchronic oral toxicity) OECD 408
  • การทดสอบความเป็นของวัคซีน ตาม WHO Guideline 927

2. การบริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ

  • การทดสอบการระคายเคืองผิวหนัง (Skin Irritation Testing)
  • การทดสอบภาวะภูมิไวเกินทางผิวหนัง (Skin Sensitization Testing)
  • การให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
  • การทดสอบ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) ของเครื่องมือแพทย์
  • การทดสอบความเป็นพิษของเครื่องมือแพทย์ (Systemic toxicity of medical device testing)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th