การควบคุมคุณภาพชีววัตถุ

การควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีการผลิตและให้บริการชีววัตถุ ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป เลือดสัตว์ และผลิตภัณฑ์ของเลือด เช่น ซีรั่ม และพลาสม่า ซึ่งในการผลิตชีววตถุได้มีการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

Environmental monitoring of NLAC-MU