งานยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยหลายหน่วย ได้แก่ หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ หน่วยสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ และหน่วยกลยุทธ์การตลาด

นายกรกช อาคมศิลป์

หัวหน้างานยุทธศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • อีเมล : korakoch.ako@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 112

หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

นางวิภาณี ชินชำนาญ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล)
 • อีเมล : vipanee.chi@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 104

นางมาลินี แตงเหลือง

 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • อีเมล : malinee.tae@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 113

หน่วยสารสนเทศ

นายกรกช อาคมศิลป์

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • อีเมล : korakoch.ako@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 112

นางอรอารีย์ อุชม

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
 • อีเมล : ornaree.uch@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 112

หน่วยประกันคุณภาพ

นางกัญญากร เกิดศรีเพ็ง

 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • อีเมล : withun.pro@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 121

นางสาวพนารัตน์ สวัสดิ์กว้าน

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
 • อีเมล : panarat.saw@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 121

หน่วยกลยุทธ์การตลาด

นางสาวกรรณิกา มะโนรมย์

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • อีเมล : kannika.man@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 152, 111 , 02-441-9699

นายบุญยรัตน์ แจ้งกลิ่น

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • อีเมล : boonyarat.cha@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 111, 02-4419699

นางสาววรรณรัตน์ บานแย้ม

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • อีเมล : wannarat.bam@mahidol.ac.th, wannarat.bam@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 152 , 02-4419699

นายวสันต์ คงทน

 • ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • การศึกษา : -
 • อีเมล : wason.kon@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 111