ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนานาชาติ เกี่ยวกับการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองได้รับการเลี้ยงและการดูแล ทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ทดลองภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ มีการควบคุมคุณภาพภายใต้โปรแกรมควบคุม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ในการผลิตสัตว์ทดลองเพื่อให้บริการกับลูกค้าภายในประเทศ และยังให้บริการวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังมีโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองอีกด้วย
สัตว์ทดลอง วัสดุรองนอน กรง และอุปกรณ์การเลี้ยง
บริการทดสอบ วิจัย ฝึกอบรม และเยี่ยมชม
การตรวจหาเชื้อ ปริมาณเชื้อ และการตรวจสภาพอากาศ
ประวัติศูนย์ฯ โครงสร้างองค์กร และบุคลากร