สามารถร่วมบริจาคเพื่อเป็นการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ได้ตามบัญชีดังกล่าว และส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งกลับมาได้ที่ QR-Code ด้านล่าง

การสั่งซื้อสัตว์ทดลอง

ในการสั่งซื้อสัตว์ทดลอง ผู้ซื้อจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของสัตว์ทดลองก่อน หากสั่งสัตว์ทดลองจำนวนมาก กรุณาจองสั่งซื้อล่วงหน้า เนื่องจากทางศูนย์ฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2441-9699 (สายตรง) , 086-069-5552
โทร. 0-2441-9342 , 0-2441-9698 ต่อ 111 , 152
หรือ email : nlacserv@mahidol.ac.th
Line ID: @342dwjzu

กิจกรรมล่าสุด

ประกาศอัตราค่าบริการ ด้านสัตว์ทดลองและบริการต่างๆ

อัตราค่าบริการดังประกาศนี่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ผลิตสัตว์ทดลอง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

งานผลิตสัตว์ทดลอง

มีภารกิจหลักที่สำคัญ ในด้านการผลิตสัตว์ทดลอง ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐาน The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International ( AAALAC) ที่ศูนย์ฯได้รับการรับรอง

ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต ตลอดจนถึงการเลี้ยงและสืบสายพันธุ์สัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ มีพันธุกรรมคงที่ตรงตามลักษณะในแต่ละสายพันธุ์ และรวมถึงมีกระบวนการในการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อจากสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้สัตว์ทดลองติดเชื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพสัตว์ทดลองได้

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

                     การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพันธกิจของศูนย์สัตว์ทดลอง ในด้านการควบคุมคุณภาพสัตว์ทดลองทั้งสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชีววัตถุ รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยและทดสอบ  โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยและทดสอบในระดับก่อนคลินิก (pre-clinic) ที่มุ่งเน้นงานมาตรฐาน Good Laboratory Practical (GLP) ตามหลักการ OECD Guideline

                     เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการรายงานผล ที่มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือของระบบงานทำงานทั้งเครื่องมือ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่ การอภิปราย สรุปผลและสามารถนำไปอ้างอิงได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์