บุคลากรของศูนย์ฯ นำพวงมาลา ร่วมถวายสักการะ พระบิดา ในวันมหิดล

ตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2564

University Council Visit :2 at National Laboratory Animal Center

ศูนย์ฯ สามารถทดสอบความปลอดภัยวัคซีน COVID-19

อัตราค่าบริการ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนานาชาติ เกี่ยวกับการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองได้รับการเลี้ยงและการดูแล ทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ทดลองภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ มีการควบคุมคุณภาพภายใต้โปรแกรมควบคุม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ในการผลิตสัตว์ทดลองเพื่อให้บริการกับลูกค้าภายในประเทศ และยังให้บริการวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังมีโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองอีกด้วย
สัตว์ทดลอง วัสดุรองนอน กรง และอุปกรณ์การเลี้ยง
บริการทดสอบ วิจัย ฝึกอบรม และเยี่ยมชม
การตรวจหาเชื้อ ปริมาณเชื้อ และการตรวจสภาพอากาศ
ประวัติศูนย์ฯ โครงสร้างองค์กร และบุคลากร