งานการสัตวแพทย์

น.สพ.วัลลภ ลิขิตสุนทรวงศ์

หัวหน้างานการสัตวแพทย์
 • สัตวแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : wanlop.lik@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 114

สพ.ญ.อรอุมา สิงหะ

 • สัตวแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : ornuma.sin@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 114, 146

สพ.ญ.พนิดา บุตรรัตน์

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : panida.but@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 104, 114

สพ.ญ.มาศสุภา เจตะวัฒนะ

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : masupa.jat@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 114

สพ.ญ.วัลยา มนัสชัยวรกุล

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : wallaya.man@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 114

สพ.ญ.นันทพร เมธยาภิรมย์

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : nantaporn.may@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 114