งานผลิตสัตว์ทดลอง

งานผลิตสัตว์ทดลอง ประกอบด้วยหน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยผลิตและสืบสายพันธุ์สัตว์ทดลอง และหน่วยสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

นายอภิสิทธิ์ เหล่าสันติสุข

หัวหน้างานผลิตสัตว์ทดลอง
 • นักวิชาการสัตวบาล
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : apisit.lao@mahidol.ac.th
 • เบอร์โทร : 02-4419342 ต่อ 125, 126

หน่วยผลิตและสืบสายพันธุ์สัตว์ทดลอง

นายธานี ศุขกลิ่น

 • นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)
 • อีเมล : thanee.suk@mahidol.ac.th
 • เบอร์โทร : 02-4419342 ต่อ 125, 126

นางสาวธนพร พิณพาทย์

 • ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
 • อีเมล : thanaporn.pin@mahidol.ac.th
 • เบอร์โทร : 02-4419342 ต่อ 125, 126

นายสมพงค์ เชิดอยู่

 • นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา)
 • อีเมล : sompong.che@mahidol.ac.th
 • เบอร์โทร : 02-4419342 ต่อ 125, 126

นางสาวพรรัตนา ช่อมณี

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : pornrattana.cho@mahidol.ac.th
 • เบอร์โทร : 02-4419342 ต่อ 125, 126

หน่วยสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

นางกมลพร รุ่งโรจน์จินดา

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : kamolporn.roo@mahidol.ac.th
 • เบอร์โทร : 02-4419342 ต่อ 126