งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยบริการทดสอบความปลอดภัย (GLP Testing Facility) หน่วยวิจัยและพัฒนา หน่วยจัดอบรมวิชาการ หน่วยประกันคุณภาพบริการทดสอบความปลอดภัย และหน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นายปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : panya.chr@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

หน่วยบริการทดสอบความปลอดภัย (GLP)

น.สพ.สุรชัย จันทรทิพย์

 • ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : surachai.cha@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวภคมณ ยศทรารัตน์

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : cholticha.khu@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149,150

นางสาวนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง

 • นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : nathnapith.pat@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

ดร. ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว

 • ผู้ช่วยวิจัย
 • การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ))
 • อีเมล : passaraporn.sri@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวจิราภรณ์ แตงทอง

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • อีเมล : jiraporn.tat@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นายธีรพงษ์ บัวบาน

 • นักวิชาการสัตวบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : theerapong.bua@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวอัญชลี สิริมนตาภรณ์

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
 • อีเมล : aunchalee.sir@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวกฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
 • อีเมล : kittigan.suw@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวบงกช ภูมิกระจาย

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต
 • อีเมล : bongkot.phu@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวนนทวรรณ ชูวรรธนะปกรณ์

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • อีเมล : nontawan.cho@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวกัญณิช ชนะวณิชย์

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต
 • อีเมล : kanyanit.cha@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

หน่วยวิจัยและพัฒนา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล

 • นักวิจัย (ชำนาญการ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : khuanjit.cha@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 141, 143

นางสาววรรณี อังคศิริสรรพ

 • ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)
 • อีเมล : wannee.ang@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 141, 143

หน่วยจัดอบรมวิชาการ

หน่วยประกันคุณภาพบริการทดสอบความปลอดภัย

นางสาวนันทนา เอมเทศ

 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : nanthana.amt@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 148

ดร.ชนิกา ภิญโญรสปทุม

 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)
 • อีเมล : chanika.piy@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 148

หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นายเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม

 • นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
 • อีเมล : aekkarin.kli@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 147, 116

นางวิภาวี เอี่ยมพินิจ

 • เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 • อีเมล : wipawee.wis@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 122

นายประเวศ ทองศิริ

 • เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
 • อีเมล : pravate.tho@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นายดิลก บุตะเดช

 • นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : dilok.but@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวจรัสพร ตั้งขบวนบุตร

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
 • อีเมล : jarasporn.tak@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวมินตรา พลอยสีเขียว

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : mintra.pls@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวกานดา วีระเวชสุกิจ

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : kanda.vee@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวนันทนภัส เครือเตชา

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)
 • อีเมล : Nantanapat.kru@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นายจิรวัฒน์ โขนงน้อย

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
 • อีเมล : jirawat.khn@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวลักษณ์ขณา ตรวจนอก

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • อีเมล : luxkana.tru@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางชญาภา ศรีสิงห์

 • พนักงานประจำห้องทดลอง
 • การศึกษา : -
 • อีเมล : chayapa.sri@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118, 119