งานบริการวิชาการ

 • งานบริการวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยบริการทดสอบความปลอดภัย (GLP Testing Facility) หน่วยวิจัยและพัฒนา หน่วยจัดอบรมวิชาการ หน่วยประกันคุณภาพบริการทดสอบความปลอดภัย และหน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นายปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์

รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : panya.chr@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

หน่วยบริการทดสอบความปลอดภัย (GLP)

น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์

 • สัตวแพทย์ (ผู้ชำนาญการ)
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : surachai.cha@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นายเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม

 • นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
 • อีเมล : aekkarin.kli@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 147, 116

นางสาวภคมณ ยศทรารัตน์

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : cholticha.khu@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149,150

ดร. ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว

 • ผู้ช่วยวิจัย
 • อีเมล : passaraporn.sri@mahidol.ac.th , passaraporn.sri@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นายธีรพงษ์ บัวบาน

 • นักวิชาการสัตวบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • อีเมล : theerapong.bua@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวอัญชลี สิริมนตาภรณ์

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
 • อีเมล : aunchalee.sir@mahidol.ac.th , aunchalee.sir@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวกฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • อีเมล : kittigan.suw@mahidol.ac.th , kittigan.suw@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

สพ.ญ.บงกช ภูมิกระจาย

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
 • อีเมล : bongkot.phu@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวนนทวรรณ ชูวรรธนะปกรณ์

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • อีเมล : nontawan.cho@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

ดร. พิทักษ์ไทย แจ่มทิม

 • นักปฎิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
 • อีเมล : pitakthai.cha@mahidol.ac.th , pitakthai.cha@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นายสิทธิศักดิ์ สะลิวรรณ์

 • นักปฎิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : sittisak.sal@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นายธนวัฒน์ ทุนอินทร์

 • ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • อีเมล : tanawat.tun@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

หน่วยวิจัยและพัฒนา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล

 • นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : khuanjit.cha@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

หน่วยจัดอบรมวิชาการ

นางสาวลัลน์ลลิต โอภาสยานนท์

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
 • อีเมล : lunlalit.opa@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 145

หน่วยประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ

นางสาวนันทนา เอมเทศ

 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : nanthana.amt@mahidol.ac.th , nanthana.amt@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 148

นางสาวศิรินธร เฉิดเจิม

 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : sirinthorn.che@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 148

หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นางสาวกานดา วีระเวชสุกิจ

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : kanda.vee@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางวิภาวี เอี่ยมพินิจ

 • เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 • อีเมล : wipawee.eia@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 122

นางสาวจรัสพร ตั้งขบวนบุตร

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : jarasporn.tak@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวมินตรา พลอยสีเขียว

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 • อีเมล : mintra.pls@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวนันทนภัส เครือเตชา

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)
 • อีเมล : Nantanapat.kru@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นายจิรวัฒน์ โขนงน้อย

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาภูมิคุ้มกัน)
 • อีเมล : jirawat.khn@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวลักษณ์ขณา ตรวจนอก

 • นักปฏิบัติการวิจัย
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาภูมิคุ้มกัน)
 • อีเมล : luxkana.tru@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นางสาวนพรัตน์ พุ่มกุมาร

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม)
 • อีเมล : nopparat.phu@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

น.สพ.จินดิต งามวงศ์รณชัย

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : Chinnadit.nga@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

สพ.ญ.กัญญาวีร์ ฤทธิศรธนู

 • สัตวแพทย์
 • การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • อีเมล : ganyawee.rit@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118, 121

นางสาวนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง

 • นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ)
 • อีเมล : nathnapith.pat@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 149, 150

นางสาวนันทลักษณ์ แก้วสอาด

 • นักวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)
 • อีเมล : nuntalak.kae@mahidol.ac.th
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

นายภักดี ไข่ลือนาม

 • พนักงานผลิตทดลอง
 • อีเมล : pakdee.kai@mahidol.edu
 • โทร : 02-4419342 ต่อ 118

คลิกที่นี่ เพื่อดูโครงสร้างองค์กร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://nlac.mahidol.ac.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

บันทึก