อัตราค่าขนส่ง

โดยรถยนต์

1.ไปต่างจังหวัด
            – ไปต่างจังหวัด กิโลเมตร ละ 10 บาท (คิดอัตราค่าบริการ ไป-กลับ)
2.กรุงเทพฯ และปริมณฑล
            2.1 ระยะทาง 20 กิโลเมตรแรก = 150 บาท
            2.2 ระยะทาง 20-50 กิโลเมตร = 300 บาท
            2.3 ระยะทาง 50 กิโลเมตรขึ้นไป คิดเพิ่มจากข้อ 2.2 = กิโลเมตรละ 10 บาท

โดยเครื่องบิน

1.ไปต่างจังหวัด
            – ค่าขนส่ง 300 บาท + ค่าระวางของการบินไทย

* อัตราค่าบริการนี้ประกาศเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป