ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

1.การเก็บเลือดเพื่อในการตรวจวิเคราะห์ (Hematology)

2. การตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิคด้วยเครื่องอัตโนมัติ Cobas C311 (Clinical Chemistry)

3. การตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยา (Environment Microbiology)

4.การตรวจวินิจฉัยทางด้านจุลชีววิทยา จากตัวอย่างสัตว์ทดลองและสารคัดหลั่ง (Microbiology)

5. ตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคในสัตว์ทดลองด้วยวิธี RT-PCR

6. ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคในสัตว์ทดลอง (Serology)

7. การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ (Urinalysis)

อัตราค่าบริการนี้ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ประกาศอัตราค่าบริการ [กดตรงนี่…]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th