คุณภาพสิ่งแวดล้อม

        การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นความสำคัญ สำหรับการควบคุมและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรค จากสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ในระบบ Maximum Barrier และ Low Barrier/Strict hygienic conventional (SH conventional)

การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
01. การทดสอบทางกายภาพ (Physical monitoring)
      – อาหาร (รูปร่าง ขนาด สี กลิ่น แมลง และสิ่งแปลกปลอม อื่นๆ)
      – น้ำดื่มและน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (กลิ่น สี รส และความขุ่น)
      – วัสดุรองนอน (รูปร่าง ขนาด กลิ่น ความคม แมลง และสิ่งแปลกปลอม อื่นๆ)
      – อากาศ (การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศภายในห้องเลี้ยง)
      – แสงสว่าง (ความเข้มของแสง)
02. การทดสอบทางเคมี (Chemical monitoring)
      – อาหาร (ปริมาณสารอาหาร)
      – น้ำดื่มและน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (ปริมาณคลอรีนและวิตามินซี*)
      – อากาศ (ปริมาณก๊าซแอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน)
03. การทดสอบทางจุลชีพ (Microbiological monitoring)
      – อาหาร (Aerobic plate count (APC), Total coliform count (TCC), Salmonella Total mold count (TMC) and Sterility test)
      – น้ำดื่มและน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (APC, Pseudomonas aeruginosa and Sterility test)
      – วัสดุรองนอน (APC and Sterility test)
      – กรงเลี้ยงและกล่องขนส่ง (APC and Sterility test)
      – อากาศ (APC)
      – พื้นและผนังห้อง (APC)
      – สารเคมีกำจัดเชื้อโรค (% Effective to standard bacteria)

Environmental monitoring of NLAC-MU