กรรมการ IACUC

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง  null

หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำกับดูแลโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยและงานทดสอบ null

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยครั้งแรกและการเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงหรือแก้ไข ต่อ IACUC null

NLAC Protocol Format null null

Request for modification (amendment) null null

นโยบายกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง null

การดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองอย่างมีจรรยาบรรณ null

หลักเกณฑ์ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยและทดสอบและการพิจารณาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยและทดสอบ null

หลักเกณฑ์การขอยื่นเสนอโครงการวิจัยและทดสอบ (เพิ่มเติมจากประกาศนโยบายฯ) และการยื่นเสนอขอแก้ไขโครงการวิจัยและทดสอบ (Protocol Amendment) null