องค์ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

Maximun barrier และ Low barrier เป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการดำเนินการของระบบ ให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถลดโอกาสของสัตว์ทดลองที่จะสัมผัสหรือติดเชื้อก่อโรคและจุลชีพอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MaximumBarrierSPFAnimal

Inbred Strain

 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : BALB/cMlac
 • แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
 • สีขน : Albino
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : DBA/2Mlac
 • แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
 • สีขน : Dilute chocolate
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : Nude(BALB/cMlac-nu)
 • แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
 • สีขน : -
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : C57BL/6Mlac
 • แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
 • สีขน : Black
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : C3H/HeMlac
 • แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
 • สีขน : Agouti
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : ICR Hydronephrosis
 • แหล่งที่มา : National Laboratory Animal Center established since (1992)
 • สีขน : White หรือ Albino
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : ICR Hydronephrosis
 • แหล่งที่มา : National Laboratory Animal Center established since (1992)
 • สีขน : White หรือ Albino

Low Barrier Monitored Animal

Outbred Stock

 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : ICR
 • แหล่งที่มา : Japan (1980)
 • สีขน : Albino
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rattus norvegicus
 • สายพันธุ์ : Sprague Dawley Rat
 • แหล่งที่มา : Denmark
 • สีขน : Albino
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rattus norvegicus
 • สายพันธุ์ : Wistar Rat
 • แหล่งที่มา : Denmark
 • สีขน : Albino
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryctolagus cuniculus
 • สายพันธุ์ : New Zealand White
 • แหล่งที่มา : Harlan Co., Ltd. , The Netherlands (2000) and National University of Singapore (2007)
 • สีขน : Albino
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cavia porcellus
 • สายพันธุ์ : Dunkin Hartley
 • แหล่งที่มา : B&K Universal Limited, England(1997) and National University Singapore(2007)
 • สีขน : Albino