สัตว์ทดลอง

การบริหารยา (Drug administration) เป็นการนา สารเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องว่างในร่างกาย การบริหารยาเข้าสู่สัตว์ทดลองโดยทั่วไป แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก (Lawson, 1999)
ดังนี้

  1. การให้ยาดมสลบ (Inhalation)
  2. การให้ยาเฉพาะที่ภายนอกร่างกาย (Topical)
  3. การให้ยาทางปาก (Oral)

อ่านบทความเพิ่มเติม

         โมเดล Arterio-Venous shunt เป้นการสร้างทางเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดงและเส้นเดือดดำ เพื่อให้มีการไหลเวียนเลือดจากเส้นเลือดแดงไปยังเส้นเลือดดำโดยตรง ซึ่งสามารถใช้เป็น Animals model สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบต่างๆ เช่น การศึกษาระบบการไหลเวียนของเลือด (blood circulation)

อ่านบทความเพิ่มเติม

             ปัจจุบันการทำ ovariectomy สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ dorsal midline skin incision, double dorsolateral incision และ single ventral incision ซึ่งทุกวิธีที่กล่าวมา ต้องวางยาสลบและทำการผ่าตัดสัตว์ทดลองภายใต้หลักการ aseptic technique

อ่านบทความเพิ่มเติม

          การจับบังคับสัตว์ทดลองมีหลายวิธี ซึ่งในส่วนนี้จะกล่างแบ่งตามชนิดสัตว์ทดลองที่มีการใช้บ่อย ได้แก่ วิธีการจับบังคับหนูเมาส์ และวิธีการจับบังคับหนูแรท

อ่านบทความเพิ่มเติม

วิธีการพฒันาโมเดล Hypophysectomized Rat 2 วิธี กล่าวคือ

         1. Parapharyngeal Method/Approach เป็นการใช้วิธีผ่าตัดเปิดเข้าหาพื้นกะโหลกที่อยู่ตรงตำแหน่ง ของ Sella Turcica Fossa

        2. Intra-Aural/ Intra-Auricularly/Transauricular Method เป็นการใช้อุปกรณ์พิเศษแบบ Stereotactic Apparatus ในการเข้าหาและดูดต่อมพิทูอิตารีออกผ่านทางช่องหู

อ่านบทความเพิ่มเติม

                ถ้าเป็นหนูแรทเกิดหรืออายุเพียงไม่กี่วัน จะใช้การเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างอวัยวะเพศ (Genital papilla) และทวานหนัก (Anus) โดยในเพศผู้จะมีระยะห่างมากกว่าเพศเมียประมาณ 2 เท่า และในหนูโตสามารถแยกเพศได้ง่าย เนื่องจากเพศผู้จะมีอัณฑะ (Testes) ที่อยู่ภายในถุงหุ้ม อย่างเห็นได้ชัด

อ่านบทความเพิ่มเติม

1  |   2  |