คุณภาพสัตว์ทดลอง

ยาสลบชนิดดมสลบ

                เป็นยาสลบที่ใช้ วิธีการสูดดมเพื่อบริหารยาเข้าสู่ร่างกายสัตว์โดยใช้ เครื่องดมยาสลบ ซึ่งประกอบด้วย vaporizer ทำหน้าที่ควบคุมระดับการระเหยของก๊าซสลบให้มีความเข้มข้นของก๊าซตามที่ปรับปรับตั้ง และ breathing system ทำหน้าที่นำก๊าซสลบเข้าสู่ร่างกายสัตว์และนำอากาศที่ใช้แล้วออกจากร่างกายสัตว์ในสัตว์ฟันแทะนิยมใช้แบบ T-piece system และ Bain Coxial system เนื่องจากมี dead space ต่ำ (Flecknell, 2009)

อ่านบทความเพิ่มเติม

               การวางยาสลบสัตว์ทดลองเป็นองศ์ประกอบหนึ่งของโปรแกรมการดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ของ หน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง โดยเป็นความจำเป็นทั้งในเชิงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และความจำเป็น ทางด้านวิทยาศาสตร์ (NRC, 1996) ซึ่งการวางยาสลบสัตว์ทดลองทำได้หลายวิธี รวมทั้งการใช้ยาสลบชนิดเดียว หรือใช้ยาสลบหลายชนิดร่วมกัน โดยมีระดับของการสลบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้การวางยาสลบครั้งนั้น มีประสิทธิภาพ จะต้องพิจารณาการเลือกยาสลบ

อ่านบทความเพิ่มเติม