การป้องกันการติดเชื้อ

วิธีการจัดการแมลงและสัตว์ที่มีปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การสำรวจหรือตรวจ (Inspection)
  2. การระบุหรือจำแนกชนิดแมลงและสัตว์ (Indentification)
  3. การสุขาภิบาล (Sanitation)
  4. การจัดการโดยใช้ตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป (Application of two or more procedures)
  5. การติดตามประเมินผล (Evaluation)

อ่านบทความเพิ่มเติม

         ชาวชุมชนคลองนราภิรมย์ ได้รวมตัวกันเพื่อนำผักตบชวาในลำคลองที่มีอยู่อย่างหนาแน่น นำมาผลิตเป็นวัสดุรองนอนของสัตว์ทดลองให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

          เนื่องจากต้องมีการนำผักตบชวามาผึ่งแดดจัด และมีพื้นที่น้อย ไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ โรงอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการอบได้ในปริมาณมาก ให้ความร้อนสูง ง่ายต่อการเก็บ

อ่านบทความเพิ่มเติม

ปัจจัยสำคัญในการทำการทดลองในสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานแล้ว การมีห้องคลีนรูมที่ได้มาตรฐานสำหรับงานปฏิบัติการสัตว์ทดลองถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน …..

อ่านบทความเพิ่มเติม