บริการด้านสารสนเทศ

ระบบจองห้องประชุม : Meeting Room

ระบบจองรถ : Car Reservation Service

ระบบแจ้งซ่อม

แปลนอาคาร

คลิปวิดีโอสอนการใช้ระบบด้านสารสนเทศ

วิธีใช้ระบบจองรถออนไลน์

วิธีใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

วิธีใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์