ขั้นตอนการขอรับบริการ

 • ขั้นตอนการข้อรับบริการ
  • ลงรายละเอียดวิธีการในการสั่งซื้อ หรือขอรับบริการ พร้อมแนบช่องทางติดต่อ
   • เอกสาร/แบบฟอร์ม
    • คุณภาพสุขภาพสัตว์
    • จุลชีววิทยา
 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุขภาพสัตว์
  • แต่ละหัวข้อใส่ ภาพสวย บริการอะไรบ้าง ราคา วิธีการจัดเก็บและจัดส่งตัวอย่างแนบลิงค์เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
   • Necropsy
   • Parasitology
   • Cultivation
   • Hematology
   • Clinical Chemistry
   • Serology
   • Histopathology
    • การผลิตสไลด์ถาวรจากเนื้อเยื่อสัตว์เพื่อการอ่านผลทางจุลพยาธิวิทยา
   • Molecular test
   • Urinalysis
 • การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (สิ่งแวดล้อม)
  • อากาศ
  • พื้นผิว
  • อาหารสัตว์
  • น้ำ
  • วัสดุรองนอน
  • สารทดสอบและอื่นๆ
  • การทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • อื่นๆ
  • ชีววัตถุ
   • ซีรั่ม
   • พลาสม่า
  • ไม้ Swap
  • Gel Pack
  • Media