ปรัชญา :

สัตว์ทดลองทุกชีวิตมีคุณค่า นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองของประเทศและอาเซียน

ปณิธาน :

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มุ่งมั่นจะเป็นศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองอันดับหนึ่งของอาเซียน

พันธกิจ :

สร้างความเป็นเลิศ ด้านการผลิตสัตว์ทดลอง
สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

วัฒนธรรมองค์กร :

เป็นองค์กรที่ใช้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ