ประวัติศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เกิดมาจากความขาดแคลนสัตว์ทดลอง ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพสำหรับงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514 มีบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2517 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2530 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 191

วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ให้สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย (อ่านเพิ่มเติม)

   

ภารกิจหลักคือ ดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลบริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัย การทดสอบ การผลิชีววัตถุและการสอนด้านชีวการแพทย์ ในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้ง WHO/UNDP ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยส่งผู้เชียวชาญด้านสัตว์ทดลองมาเป็นที่ปรึกษา

ศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองและเริ่มบริการครั้งแรกได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 โดยบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากการผลิตสัตว์ทดลอง ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง พัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลอง รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและการวิจัย ตลอดจนดำเนินการที่จะให้เกิดมาตรฐานในการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองทั้งในส่วนการเพาะขยายพันธุ์และการวิจัยในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณสากล