ชีววัตถุ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ให้บริการชีววัตถุ ได้แก่ เลือดสัตว์ทดลอง ซีรั่ม พลาสม่า รวมทั้งอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

 แจ้งการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เลือดสัตว์ทดลอง ดังนี้
              1. ปิดรับการสั่งซื้อ ในวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น.
                  เจาะและบรรจุเลือด ในวันจันทร์ส่งบริการผลิตภัณฑ์เลือด ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดีและศุกร์
                  หมายเหตุ:  ท่านที่สั่งซื้อในวัน เวลา ที่กำหนด จะได้รับสินค้าในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป เพื่อความสะดวก ขอความกรุณาให้ลูกค้าวางแผนการสั่งสินค้าล่วงหน้า

               2. การยืนยันการส่งสินค้า
                    ตามที่ท่านลูกค้า สั่งสินค้าของศูนย์ฯ แล้ว ทางศูนย์ฯ จะยืนยันการสั่ง/ส่งสินค้า ให้ท่านทราบทางโทรสารทุกรายการ ยกเว้น รายที่สั่งและรับของภายใน 7 วัน จะไม่มีการส่งโทรสารยืนยันจากศูนย์ฯ

อัตราค่าบริการ

เลือด

1. เลือดหนูแรท

 • ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตรราคา มิลลิลิตรละ 200 บาท
 • ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 160 บาท

2. เลือดหนูตะเภา

 • ขนาดบรรจุ 20 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 160 บาท

3. เลือดหนูเมาส์

 • ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 240 บาท

4.เลือดกระต่าย

 • ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 160 บาท

ซีรั่มและพลาสม่า

1. ซีรั่มหนูเมาส์

 • ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร(pooled)มิลลิลิตรละ 500 บาท

2. ซีรั่มหนูแรท

 • ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร(pooled)มิลลิลิตรละ 260 บาท

3. ซีรั่มหนูตะเภา

 • ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 320 บาท

4. ซีรั่มกระต่าย

 • ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 320 บาท

5. พลาสม่ากระต่าย

 • ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตรมิลลิลิตรละ 320 บาท

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

 • 1. Plate Count Agar (PCA)ชุดละ 450 บาท
 • 2. Pseudomonas Selective Agar (PSA)ชุดละ 450 บาท
 • 3. Baird - Parker Agar (BPA)ชุดละ 450 บาท
 • 4. DHL Agarชุดละ 450 บาท
 • 5. Typtic Soy Broth + Tween 80หลอดละ 50 บาท
 • 6. DC 18 (Dichloram - Glycerin Agar)จานละ 50 บาท
 • 7. Microbial Content Test Agar (RODAC)จานละ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th