ผลตรวจสุขภาพสัตว์ทดลอง ปี 2563

สัตว์ทดลอง ม.ค. – มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.
Low barrier facilities        
Mlac:ICR
Mlac:WR
Mlac:SD
Mlac:DH
Mlac:NZW