• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Posted in Green NLAC

ปี 2557

1. ไฟฟ้าแสงสว่าง

 • ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
 • ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 • หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ควรทำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
 • ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว
 • แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิด-ปิดทั้งห้อง
 • หากพบหลอดไฟชำรุด/เสีย ให้รีบแจ้งช่างและติดตามการซ่อม

2. เครื่องปรับอากาศ

 • ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 15 -30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
 • หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
 • ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็น ต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร โดยการกิจกรรม 5 ส อย่างสม่ำเสมอ
 • ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร โดยเฉพาะห้องที่มีหน้าต่างเป็นกระจก เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป และปิดม่าน/ มู่ลี่ทางด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
 • ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ
 • มีการวางแผนการใช้งานในพื้นที่ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • ปิดประตู หน้าต่างทุกบานให้สนิท
 • ทุกครั้งที่ปิดการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้สับสวิตซ์เบรคเกอร์เพื่อกันไฟฟ้าลัดวงจรและประหยัดไฟ
 • กำหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และจริงจังต่อเนื่อง

3. เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
ได้แก่ ไมโครเวฟ
กระติกน้ำร้อน
เครื่องพิมพ์
เครื่องถ่ายเอกสาร

 • อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน
 • ถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน
 • ไม่ต้มน้ำร้อนในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
 • ถอดปลั๊ก / ปิดเครื่องทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
 • รณรงค์ให้มีการใช้งานเครื่องใช้เหล่านี้เท่าที่จำเป็น
 • สำรวจสภาพและทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานอย่างสม่ำเสมอ

4. น้ำ

 • หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ
 • ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ำ
 • ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ
 • ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง
 • ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ
 • ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในอาคาร
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยหากมีการปรับปรุงห้องน้ำให้ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
 • อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน้ำต้นไม้
 • ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา
 • ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น
 • จัดทำโครงการอนุรักษ์น้ำนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

5. เอกสาร

 • รับ/ส่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • ใช้ระบบเอกสารอิเลคโทรนิกส์ แทนการสำเนาเอกสาร
 • ถ่าย/พิมพ์งานเอกสารเฉพาะที่จำเป็น และใช้เป็นเอกสาร 2 หน้า
 • กำหนดให้แต่ละการประชุมภายในศูนย์ฯ สนับสนุนการเป็นห้องประชุมสีเขียว
 • ในสำนักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ ประหยัดพลังงาน

6. ป้ายประชาสัมพันธ์

 • เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปเชิญชวน/รณรงค์/เสนอมาตรการในแง่ของการขาดพลังงานจะอยู่กันอย่างไรและประหยัดพลังงานแล้วดีอย่างไร
 • ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้น่ามอง อยู่เสมอโดยอาจมีกิจกรรมเพื่อดึงดูดและกระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีกล่องร้องเรียน/เสนอแนะ....ด้านการอนุรัก์พลังงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
 • บรรจุหัวข้อการอนุรักษ์พลังงาน เข้าไปในการประชุมของทุกสำนักงานและมีการรายงานเข้าที่ประชุมกรรมการประจำศูนย์ฯ

7. อื่นๆ

 • หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต
 • รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทำลายขยะ และทำให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด
 • ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
 • กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว