• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Big Cleaning

Written by Super User. Posted in Activity

เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณศูนย์ฯ ให้สะอาด

Water Management

Written by Super User. Posted in Activity

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้มีการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทั้งระบบน้ำกรอง น้ำ RO รวมถึงการจัดการน้ำที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ

Recycling Program

Written by Super User. Posted in Activity

การคัดแยกวัสดุและอุปกรณ์เพื่อจัดการให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถนำวัสดุไปดำเนินการต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้คัดแยกอีก

WasteWater Treatment Plant

Written by Super User. Posted in Activity

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้บำบัดของเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ไม่เป็นภาระและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Education for Green

Written by Super User. Posted in Activity

คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำโครงการ การใช้วัสดุ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้หน่วยงาน

Green Building

Written by Super User. Posted in Activity

อาคารสีเขียว ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่น มีการปลูกต้นไม้ รอบๆ อาคาร จัดทำทางเดิน สวนหย่อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด