• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Thursday, 11 January 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

Thursday, 04 January 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

Thursday, 21 December 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางกาญจนา เข่งคุ้ม และนางสาววรรณี อังคศิริสรรพ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการปฏิชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร อำนาจเจริญ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)   ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดแนวทางสนับสนุนทางวิชาการ และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

Monday, 20 November 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Veterinary Paramedic Program, Department of Bio-resource Technology and Veterinary, Vocational College, Universitas Gadjah Mada จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้ยอ่งมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ ในหน้าที่รับผิดชอบนอกจากนี้จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะต่อไป

 

Friday, 17 November 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เครือข่ายวิชาการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และได้เข้าศึกษาดูงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่เครือข่าย เนื่องจากเห็นว่าศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง ตามหลักการของ OECD GLP การผลิตสัตว์ทดลองและงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยมีทีม GLP Testing facility ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

Tuesday, 14 November 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างทีมบริหารและศูนย์ฯ

 

Wednesday, 08 November 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  กรมปศุสัตว์ ได้นำเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน ภายใต้โครงการ Cooperation Building Veterinary Laboratory Capacity for Veterinary Drugs, Biological Products and Medicated Feed and Products Registration between Thailand and Taiwan (R.O.C.) จำนวน 4 คน มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ด้านการผลิตสัตว์ทดลอง การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ยาสัตว์และชีววัตถุสำหรับสัตว์ของประเทศไทย

 

Friday, 06 October 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำความดีในวันมหิดล (Mahidol Day of Service : Join your Way) เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 โดยศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมมอบอาหารสัตว์ทดลองที่เหลือจากการผลิตสัตว์ทดลอง เพื่อเป็นอาหารปลาในเขตอภัยทาน ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม และนอกจากนี้ยังได้แจกแผ่นพับความรู้เรื่อง "โรคสัตว์สู่คน" ให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องโรคสัตว์สู่คนมากขึ้น 

 

Wednesday, 26 July 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี ได้มองรางวัล MU Energy Awards 2017 แก่หน่วยงานต่างๆ 

Friday, 21 July 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

Vaccine

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ ความร่วมมืออย่างเข็มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560

Page 10 of 221

Social Link