• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Friday, 02 March 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

2 มีนาคม 2561 บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในงานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2561 
​​

MAHIDOL Games2018

Friday, 02 March 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

MAHIDOL DAY

Tuesday, 06 February 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ) ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ Histology 
​​

InspectionESPReL

Thursday, 01 February 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 นางกาญจนา เข่งคุ้ม และว่าที่ ร.ต. หญิงขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สหวิทยาการเพื่อ การวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0" 
​​

SeminarInterdisciplinary

Wednesday, 17 January 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility” 
​​

Seminar OECD GLP

Thursday, 11 January 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

Thursday, 04 January 2018 Published in ข่าว/กิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

Thursday, 21 December 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางกาญจนา เข่งคุ้ม และนางสาววรรณี อังคศิริสรรพ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการปฏิชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร อำนาจเจริญ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)   ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดแนวทางสนับสนุนทางวิชาการ และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

Monday, 20 November 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Veterinary Paramedic Program, Department of Bio-resource Technology and Veterinary, Vocational College, Universitas Gadjah Mada จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้ยอ่งมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ ในหน้าที่รับผิดชอบนอกจากนี้จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะต่อไป

 

Friday, 17 November 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เครือข่ายวิชาการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และได้เข้าศึกษาดูงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่เครือข่าย เนื่องจากเห็นว่าศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง ตามหลักการของ OECD GLP การผลิตสัตว์ทดลองและงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยมีทีม GLP Testing facility ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

Page 9 of 221

Social Link