• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility” 
​​

Seminar OECD GLP

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

Social Link