• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

5S-At-Temple

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31

5S-At-Temple

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

5S-At-Temple

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการวิจัยทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 41 คน

Social Link