• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ประชาสัมพันธ์ (5)

Monday, 19 September 2016 Published in ประชาสัมพันธ์ Written by

การเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Wednesday, 08 October 2014 Published in ประชาสัมพันธ์ Written by

PRการเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Tuesday, 01 January 2019 Published in ประชาสัมพันธ์ Written by

PRเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วช.ได้ออกประกาศให้ผู้ใช้ และผู้ผลิตสัตว์ทดลอง ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตาม บทเฉพาะกาลมาตรา 55 ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยื่นขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัตินี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากผู้อนุญาต   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://www.labanimals.net

Social Link