• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

  อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายโครงการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าดูงาน

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เครือข่ายวิชาการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และได้เข้าศึกษาดูงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่เครือข่าย เนื่องจากเห็นว่าศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง ตามหลักการของ OECD GLP การผลิตสัตว์ทดลองและงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยมีทีม GLP Testing facility ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Veterinary Paramedic Program, Department of Bio-resource Technology and Veterinary, Vocational College, Universitas Gadjah Mada จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้ยอ่งมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ ในหน้าที่รับผิดชอบนอกจากนี้จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะต่อไป

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางกาญจนา เข่งคุ้ม และนางสาววรรณี อังคศิริสรรพ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการปฏิชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร อำนาจเจริญ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)   ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดแนวทางสนับสนุนทางวิชาการ และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

ยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility” 
​​

Seminar OECD GLP

กิจกรรม

Social Link