• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

การหารือการรับบริการการทดสอบคุณภาพวัคซีน

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

DiscussGLPr2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.30 น. ภญ.ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร จาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  ผศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และบุคลากรของศูนย์ฯ  ได้ร่วมหารือด้านการทดสอบคุณภาพวัคซีน ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
         ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  มีความประสงค์แสวงหาความร่วมมือในการทดสอบคุณภาพวัคซีนก่อนเข้าสู่กระบวนการจำหน่าย   เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีศักยภาพสูง ในการให้บริการทดสอบ ตามหลักมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานสากล
AAALAC, ISO9001, OSHAS 18001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP   

       อนึ่ง บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรม บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 จดทะเบียนบริษัท เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพแก่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน  

 DiscussGPOr2

 DiscussGPOr2

 DiscussGPOr2

 DiscussGPOr2

Social Link