• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ขอเชิญทำบุญเนื่องในวันคล้ายวัสสถาปนา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ครบร้อย 49 ปี

  ขอเชิญทำบุญเนื่องในวันคล้ายวัสสถาปนา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ครบร้อย 49 ปี

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน GLP

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

FireEvacuation

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบุคลากร ได้ต้อนรับ ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน implement the principle of OECD GLP

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ เป็นศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งแรก จัดตั้งขึ้นจากการที่รัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะด้านระบบสาธารณสุข และได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสทางด้านการวิจัยยา สมุนไพร วัคซีนและงานทางชีวการแพทย์ของประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยมีโรคเขตร้อนหลายชนิด เช่น มาลาเรีย วัณโรค ไข้เลือดออก และไข้ซิก้า แพร่ระบาดค่อนข้างมาก แต่ด้วยงานวิจัยทางด้านนี้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินไปถึงขั้นสุดท้ายได้ เพราะขาดสัตว์ทดลองกลุ่มไพรเมทที่จะใช้ในการทดสอบพิษวิทยาและประสิทธิภาพของยา ซึ่งจัดเป็นการทดลองระดับพรีคลินิกก่อนที่จะนำไปสู่คน นอกจากจะทำให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตยาและวัคซีนได้ด้วยตนเองแล้ว ยังเป็นการลดการนำเข้ายาและวัคซีนจากต่างประเทศได้ ในการดูงานที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ และยกระดับการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศที่ได้รับการรับรอง การดำเนินงานด้านการทดสอบความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP จึงมีประสบการณ์ ด้านการดำเนินงาน และมีบุคลากรที่มีความชำนาญ เป็นอย่างดี รวมถึงมีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดระยะที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนางานด้าน OECD GLP ในการทดสอบความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

NPRCT-Visit

NPRCT-Visit

กิจกรรม

Social Link