• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

  อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ร่วมหารือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

DiscussGLP

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ภก.บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ และ ภญ.ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร จาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

ได้ร่วมหารือด้านการทดสอบคุณภาพชีววัตถุ กับ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  และบุคคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์แสวงหาความร่วมมือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุก่อนเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายต่อไป บริษัทฯ เห็นว่า ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่สูงในการให้บริการทดสอบฯ และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆตามหลักมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานสากล AAALAC,  ISO 9001, OSHAS 18001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP  

 

    บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรม บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 จดทะเบียนบริษัท เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพแก่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน   

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

DiscussGLP

กิจกรรม

Social Link