• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

 

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ จากนั้น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางโดยรถรางพิเศษไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
               การที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฯ  อย่างเป็นทางการ
  ส่งผลให้ประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ฯกับกลุ่มประเทศภาคีฯ OECD (OECD countries; ปัจจุบันมี 34 ประเทศ) ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และยอมรับข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ เป็นการเชื่อมห่วงโซ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ มีความสมบูรณ์  ทำให้มีความสะดวกและเพิ่มโอกาสทางการค้ามากขึ้น  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับสากลได้ ทั้งนี้โดยศูนย์ฯ มีขอบข่ายการให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  4 ด้าน ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical) ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ (Veterinary drug) อาหารเสริมสำหรับมนุษย์ (Food additive) อาหารเสริมสำหรับสัตว์ (Food additive) และ มีแผนการขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ครอบคลุม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic)ในอนาคต 

 

DMSC-GLP1

DMSC-GLP2

DMSC-GLP3

DMSC-GLP4

DMSC-GLP5

DMSC-GLP6

DMSC-GLP7

DMSC-GLP8

DMSC-GLP9

DMSC-GLP10

DMSC-GLP11

DMSC-GLP12

DMSC-GLP13

DMSC-GLP14

DMSC-GLP15

DMSC-GLP16

DMSC-GLP17

DMSC-GLP18

DMSC-GLP19

กิจกรรม

Social Link