• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Mlac:WR

Written by Super User. Posted in Animals

แรท ไม่บริการ!!!

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rattus norvegicus
สายพันธุ์
MLAC:WR
แหล่งที่มา
ประเทศเดนมาร์ก
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 250-300 กรัม
เพศเมีย 180-220 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-10 สัปดาห์
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์  
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
9-20 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-22 วัน
ขนาดครอก
9-11 ตัว 
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
การลืมตาหลังคลอด
10-14 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
15-30 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
20-45 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
หูเปิดเมื่อ
12-14 วัน
ขนขึ้นเมื่อ
8-9 วัน

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 แบบ คือ
  1. แบบ maximum avoicedance mating ในส่วนพ่อแม่พันธุ์ (Foundation stock) และเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง
  2. แบบ Random mating สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการ (Production stock)
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-7 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน  

Mlac:WR และ Mlac:SD

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) ได้แก่ การศึกษาประโยชน์และโทษของโภชนะต่างๆ เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด, พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

 

Social Link