• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

C3H/HeMlac

Written by Super User. Posted in Animals

Mouse

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
C3H/HeMlac
แหล่งที่มา
Central Institute of Experimental Animal;CIEA Japan(1999)
สีขน
Agouti

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-9 สัปดาห์ 
เพศเมีย 8-9 สัปดาห์ 
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-12 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน
ขนาดครอก
1- 6 ตัว(เฉลี่ย 3.2ตัว)
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน(โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
8-10 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ในการผลิตหนู C3H/HeMlac มี 2 วิธีที่ใช้ในการผสม คือ
  1. วิธีพี่กับน้องผสมกัน (Brother-sister full-sip mating system) ซึ่งใช้เพื่อสืบสายพันธุ์ Foundation stock
  2. วิธีการสุ่ม (Random system) ตามสีการ์ดหน้ากรง เพื่อผลิตหนู C3H/HeMlac เพื่อบริการ
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์
       การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้อยู่ด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 และให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะปลด พ่อแม่พันธุ์
       การผสมเพื่อบริการ
       จะใช้วิธีการผสมแบบ Harem system หรือ polygamous หรือใช้เพศผู้ต่อเพศเมีย (1 : 2-4) ให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะพบเพศเมียท้อง และแยกตัวที่ท้องออกไปกรงใหม่ ก่อนที่จะคลอด ซึ่งวิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเมาส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน
  

BALB/cMlac-nu

Written by Super User. Posted in Animals

Nude Mouse

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
Nude(BALB/cMlac-nu)
แหล่งที่มา
Central Institute of Experimental Animal;CIEA Japan(1999)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-9 สัปดาห์
เพศเมีย 8-9 สัปดาห์
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-12 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
18-21 วัน
ขนาดครอก
1-4 ตัว(เฉลี่ย 2 ตัว)
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน(โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
8-10 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

-อยู่ระหว่างการศึกษา-

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์จะใช้พี่กับน้องผสมกัน (Brother - sister mating) เพื่อคงสายพันธุ์ โดยจะใช้ nu/nu เพศผู้ ผสมกับ nu/+ เพศเมีย ให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะปลดพ่อแม่พันธุ์
       การผสมเพื่อบริการ
       จะใช้วิธีการผสมแบบ polygamous หรือใช้อัตราส่วน nu/nu เพศผู้ ผสมกับ nu/+ เพศเมีย(1 : 2-4) โดยให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะพบเพศเมียท้อง และแยกตัวที่ท้องออกไปกรงใหม่ ก่อนที่จะคลอด ซึ่งวิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเมาส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
  สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้งาน

C57BL/6Mlac

Written by Super User. Posted in Animals

Mouse

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
C57BL/6Mlac
แหล่งที่มา
Central Institute of Experimental Animal;CIEA Japan(1999)
สีขน
สีดำ

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-9 สัปดาห์ 
เพศเมีย 8-9 สัปดาห์ 
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-12 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน
ขนาดครอก
1-10 ตัว(เฉลี่ย 7.8ตัว)
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน(โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
8-10 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ในการผลิตหนู C57BL/6Mlac มี 2 วิธีที่ใช้ในการผสม คือ
  1. วิธีพี่กับน้องผสมกัน (Brother-sister full-sip mating system) ซึ่งใช้เพื่อสืบสายพันธุ์ Foundation stock
  2. วิธีการสุ่ม (Random system) ตามสีการ์ดหน้ากรง เพื่อผลิตหนู C57BL/6Mlac เพื่อบริการ
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์
       การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้อยู่ด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 และให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะปลด พ่อแม่พันธุ์
       การผสมเพื่อบริการ
       จะใช้วิธีการผสมแบบ Harem system หรือ polygamous หรือใช้เพศผู้ต่อเพศเมีย (1 : 2-4) ให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะพบเพศเมียท้อง และแยกตัวที่ท้องออกไปกรงใหม่ ก่อนที่จะคลอด ซึ่งวิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเมาส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน
 

Mlac:ICR

Written by Super User. Posted in Animals

เมาส์

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
MLAC:ICR
แหล่งที่มา
ประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ.1980)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 20-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
น้ำหนักลูกแรกเกิด
1-1.5 กรัม
น้ำหนักเมื่อหย่านม
8-14 กรัม (อายุ 21 วัน)
อายุขัยเฉลี่ย
2-2.5 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 6-8 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-40 กรัม)
เพศเมีย 6-8 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-40 กรัม) 
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
10 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-21 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน
ขนาดครอก
1- 23 ตัว (เฉลี่ย 14 ตัว)
การลืมตาหลังคลอด
12 วันหลังคลอด
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
3-8 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      หนูเมาส์ของศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 ระบบ ดังนี้
  1. Maximum Avoidance of inbreeding สำหรับการสืบสายพันธุ์ในกลุ่มพ่อแม่พันธุ์ (Foundation stock) และเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง
  2. Random mating system สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการ (Production stock)
 2. สภาพแวดล้อม
  มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น อุณหภูมิ และความชื้น การระบายอากาศ ดังนี้
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10% RH
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ศูนย์ฯ ให้อาหารเบอร์ 082 ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน

ICR mouse

  นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • จุลชีววิทยา (Microbiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้นแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, ปรสิต เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก (Oncology), ศึกษาเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรคต่างๆ (Comparative pathology study) เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด, พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

DBA/2Mlac

Written by Super User. Posted in Animals

Mouse

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
DBA/2Mlac
แหล่งที่มา
Central Institute of Experimental Animal;CIEA Japan(1999)
สีขน
Dilute chocolate

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-9 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-30 กรัม)
เพศเมีย 8-9 สัปดาห์ (น้ำหนัก 20-25 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-12 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน
ขนาดครอก
1-7 ตัว(เฉลี่ย 3.25ตัว)
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน(โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
8-10 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ในการผลิตหนู DBA/2Mlac มี 2 วิธีที่ใช้ในการผสม คือ
  1. วิธีพี่กับน้องผสมกัน (Brother-sister full-sip mating system) ซึ่งใช้เพื่อสืบสายพันธุ์ Foundation stock
  2. วิธีการสุ่ม (Random system) ตามสีการ์ดหน้ากรง เพื่อผลิตหนู DBA/2Mlac เพื่อบริการ
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์
       การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้อยู่ด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 และให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะปลด พ่อแม่พันธุ์
       การผสมเพื่อบริการ
       จะใช้วิธีการผสมแบบ Harem system หรือ polygamous หรือใช้เพศผู้ต่อเพศเมีย (1 : 2-4) ให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะพบเพศเมียท้อง และแยกตัวที่ท้องออกไปกรงใหม่ ก่อนที่จะคลอด ซึ่งวิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเมาส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน

Mlac:SD

Written by Super User. Posted in Animals

แรท ไม่บริการ!!!

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rattus norvegicus
สายพันธุ์
MLAC:SD
แหล่งที่มา
ประเทศเดนมาร์ก
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 250-300 กรัม
เพศเมีย 180-220 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-10 สัปดาห์
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์  
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
9-20 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-22 วัน
ขนาดครอก
9-11 ตัว 
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
การลืมตาหลังคลอด
10-14 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
15-30 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
20-45 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
หูเปิดเมื่อ
12-14 วัน
ขนขึ้นเมื่อ
8-9 วัน

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 แบบ คือ
  1. แบบ maximum avoicedance mating ในส่วนพ่อแม่พันธุ์ (Foundation stock) และเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง
  2. แบบ Random mating สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการ (Production stock)
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-7 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน  

Mlac:WR และ Mlac:SD

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) ได้แก่ การศึกษาประโยชน์และโทษของโภชนะต่างๆ เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด, พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

Social Link