• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

Written by Super User. Posted in Training

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นายแพทย์ สมฤกษ์  จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะ ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (Test Facility)   

ที่ผ่านการตรวจสอบขึ้นทะเบียนตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักพลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

          การที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2561 ส่งผลให้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนารูปแบบการบริการเพิ่มขึ้นเป็น 3 รูปแบบคือ การประเมินความเป็นพิษทางปาก การทดสอบความเป็นพิษทางผิวหนังและการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่ืองมือแพทย์ โดยมีนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนเข้ารับบริการในอัตรการให้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่า 100%

          ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินผลเป็นระยะ โดยผู้ตรวจประเมินที่มีการรับรองในระดับสากล มีการปรับปรุง แก้ไข ตรวจประเมินซ้ำอีกครั้ง และได้รับการประกาศรับรองผล ซึ่งเป็นการตรวจสอบต่อเนื่องครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในฐานะที่เป็น Compliance Monitoring Authority (CMA) ของประเทศไทย ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้รับการสังเกตุการณ์เพื่อประเมินความสามารถการตรวจประเมิน จากคณะผู้เชี่ยวชาญจาก OECD Countries และหากที่ประชุมใหญ่ในภาคีสมาชิก OECD Countries มีมติรับรองความสามารถของ CMA ของประเทศไทย ก็จะส่งผลให้เกิดกระบวนการยอมรับข้อมูลการทดสอบความปลอดภัย (Mutual Acceptance Data : MAD) ในระดับนานาติ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ในภาพรวมต่อไปในที่สุด

          ความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการของ OECD GLP ในครั้งนี้ มีหลายส่วนงาน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวัคซีนแห่งชาติ TCELS หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สู่การยอมรับในระดับสากล


GLP

GLP

GLP

GLP

Social Link